Regulamin

Regulamin sklepu internetowego Feretti Shopping

 

1.       Postanowienia ogólne

 

1.1.    Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego Feretti Shopping prowadzonego przez Baby Prime Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie dostępnego pod adresem www.feretti.pl zwanego dalej „Sklepem internetowym”.

1.2.    Poprawne korzystanie ze Sklepu Internetowego wymaga posiadania przez Klienta:

a)      urządzenia z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari

b)      aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).

1.3.    Stroną dokonującą zakupu w Sklepie Internetowym, zwaną dalej „Klientem”, jest osoba fizyczna, zawierająca umowę sprzedaży Produktów ze Sprzedawcą niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (Klient - Konsument) albo osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy ustawy przyznają zdolność prawną,  prowadzące we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową (Klient – Przedsiębiorca).

1.4.    Stroną dokonującą sprzedaży produktów zawartych w ofercie Sklepu Internetowego  jest właściciel  Sklepu internetowego - Baby Prime Sp. z o.o., ul. Górczewska 53, 01-401 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem:0000684295, zwany dalej „Sprzedawcą”.

 

2.       Cena i przedmiot transakcji

 

2.1.    Przedmiotem transakcji są produkty prezentowane przez Sprzedawcę na stronie  www.feretti.pl w chwili składania zamówienia, zwane dalej „Produktami”. Wszystkie ceny prezentowane na stronie internetowej Sklepu Internetowego podawane są w polskiej walucie (PLN) i zawierają podatek VAT, chyba że oferta stanowi inaczej.

2.2.    Cena Produktu niedostępnego w chwili zamówienia, może ulec zmianie, o czym Sprzedawca poinformuje Klienta przed realizacją zamówienia. Klient może odstąpić od złożonego zamówienia w terminie 14 dni od otrzymania informacji o zmianie ceny. W braku złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez Klienta w ww. terminie uznaje się, że Klient nie wyraża zgody na zmianę ceny i odstępuje od złożonego zamówienia.

2.3.    Umowę z Klientem uważa się za zawartą od momentu, gdy na podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym adres e-mail trafi informacja zwrotna od Sprzedawcy potwierdzająca przyjęcie zamówienia. W ciągu 2 dni roboczych Sprzedawca dokonuje weryfikacji zamówienia. Warunkiem potwierdzenia realizacji zamówienia jest jego zgodność z prawem i niniejszym Regulaminem. Sprzedawca poinformuje Klienta w ww. formie o braku możliwości realizacji zamówienia i jej przyczynach.

2.4.    W przypadku sprzedaży Produktów promocyjnych, których ilość jest ograniczona, realizacja zamówień uzależniona jest od kolejności wpłynięcia zamówienia do Sprzedawcy.

2.5.    Zestawienia Produktów i ceny podane na stronie Sklepu Internetowego nie są ofertą w świetle przepisów Kodeksu cywilnego.

2.6.    Produkty oferowane przez Sprzedawcę są fabrycznie nowe i bez jakichkolwiek wad.

2.7.    Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany ceny oferowanych Produktów, wprowadzania oraz ich wycofania, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych w każdej chwili. Zmiany w ofercie obowiązują Klientów składających zamówienia po opublikowaniu zmian na stronie internetowej Sklepu Internetowego.

 

3.       Składanie i realizacja zamówienia

 

3.1.    Warunkiem dokonania zakupu jest rejestracja na stronie internetowej www.feretti.pl, oraz akceptacja niniejszego Regulaminu podczas rejestracji.

3.2.    Rejestracja jest bezpłatna i odbywa się poprzez wypełnienie formularza znajdującego się na stronie Sklepu Internetowego.

3.3.    Podczas rejestracji należy podać poprawne i prawdziwe dane, w przeciwnym wypadku zamówienie może nie zostać zrealizowane, za co Sprzedawca nie będzie ponosił odpowiedzialności. Dane podawane przez Klienta nie mogą zawierać treści o charakterze bezprawnym.

3.4.    Zamówienie, dokonywane za pośrednictwem strony internetowej www.feretti.pl można złożyć po dokonaniu rejestracji w Sklepie Internetowym z uwzględnieniem zawarcia wszelkich danych wymienionych poniżej:
a) Konsument: imię i nazwisko osoby składającej zamówienie, adres, numer telefonu, adres e-mail.

b) Przedsiębiorca:  nazwa firmy,  NIP, Regon, Imię i nazwisko osoby składającej zamówienie,  adres, numer  telefonu ,  adres e-mail – na który  będzie wysyłana cała korespondencja,

- oraz potwierdzenia, że zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty.

3.5.    Zamówienie potwierdzane jest pocztą elektroniczną w ciągu 48 godzin roboczych. W przypadku braku możliwości potwierdzenia zamówienia z przyczyn leżących po stronie Klienta (np. błędny adres e-mail) w ciągu 3 dni roboczych, zamówienie jest anulowane.

3.6.    Zamówienia, dokonywane za pośrednictwem strony internetowej www.feretti.pl można składać 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu.

3.7.    Zamówienia realizowane są w dni robocze w godzinach 8.00-16.00. Zamówienia złożone w dni robocze po godz16.00, w soboty w niedziele oraz w święta będą rozpatrywane poczynając od następnego dnia roboczego.

3.8.    Oferta Sklepu Internetowego dotyczy zamówień realizowanych tylko na terytorium Polski. Realizacja zamówień do państw innych niż Polska wymaga odrębnych pisemnych ustaleń ze Sprzedawcą.

3.9.    Modyfikacja zamówienia przez Klienta jest możliwa do momentu wysyłki przedmiotu zamówienia, o czym Klient zostanie poinformowany. Zmiana adresu doręczenia po zrealizowaniu wysyłki wiąże się z dodatkowym kosztem, który jest taki sam jak pierwotnie ustalony przy składaniu zamówienia.

3.10.Warunkiem realizacji zamówienia jest dostępność Produktu w magazynie lub u dostawców Sklepu internetowego. W przypadku niedostępności części Produktów objętych zamówieniem, Klient jest informowany o spodziewanym terminie realizacji zamówienia. Po otrzymaniu ww. informacji Klient ma 2 dni na podjęcie decyzji o podtrzymaniu lub rezygnacji z zamówienia. Po upływie tego terminu brak decyzji ze strony Klienta jest równoznaczny z rezygnacją z zamówienia.

3.11.Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby czas realizacji zamówienia był jak najkrótszy, jednak nie dłuższy niż 14 dni. Dostępność Produktu, czas kompletowania Produktu oraz czas dostarczenia Produktu do Sprzedawcy przez dostawcę ma bezpośredni wpływ na czas realizacji zamówienia.

3.12.Informacje o kosztach związane z doręczeniem Produktu znajdują się na stronie Sklepu Internetowego w zakładce Wysyłka na Stronie Głównej.

3.13.W przypadku zamówień o przewyższających standardy firmy wielkościach (długość powyżej 175 cm, lub suma szerokości, długości i wysokości wynosi lub jest wyższa niż 300 cm. lub waga powyżej 50 kg), może być wymagana wpłata zaliczki umożliwiającej realizację zamówienia.

 

4.       Sposoby realizacji płatności

 

Klient przy składaniu zamówienia może dokonać wyboru jednego z niżej wskazanych sposobów zapłaty:

-        PRZELEWEM – na rachunek bankowy Sprzedawcy: ING Bank Śląski 06 1050 1012 1000 0092 4345 7968 przed wysyłką produktu.

-        ZA POBRANIEM – przy odbiorze Produktu od firmy kurierskiej.

 

5.       Odbiór przesyłki

 

5.1.    Zamówiony Produkt wysyłany jest w terminie do 3 dni roboczych od potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu.

5.2.    Dostawa zamówionych Produktów realizowana jest przez Sprzedawcę  w dni robocze za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD Polska Sp. z o.o. Na wyraźną prośbę Klienta Produkt może zostać wysłany z doręczeniem w sobotę.

5.3.    Klient potwierdza odbiór Produktu pisemnym pokwitowaniem, w razie zauważenia w chwili odbioru uszkodzenia przesyłki lub niezgodności Produktu z umową Klient wskazuje na pokwitowaniu swoje zastrzeżenia. Prawo własności Produktu oraz wszelkie ryzyko związane z posiadaniem i użytkowaniem, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia Produktu przechodzi na Klienta z chwilą odbioru Produktu.

5.4.    Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy popełnione przez Klienta w formularzu zamówienia, w wyniku których przesyłka nie dotarła do adresata, a także za nieuzasadnioną odmowę odbioru przesyłki. Koszty związane z ponowną wysyłką oraz obsługą tego rodzaju zlecenia ponosi Klient.

5.5.    Koszty transportu zamówionego Produktu pokrywa Klient, chyba że pisemnie lub mailowo zostały ustalone inne warunki ze Sprzedawcą.

5.6.    W razie wątpliwości dotyczących Produktów oferowanych w  Sklepie internetowym należy skontaktować się ze Sprzedawcą (pod numerem tel.: 785 150 960 oraz drogą elektroniczną pod adresem: info@feretti.pl).

                                                                                                          

6.       Zwroty

 

6.1.    Zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. z 2014r., poz. 827), Klient - Konsument ma prawo odstąpić od umowy, bez podania przyczyn i bez ponoszenia kosztów, w terminie 14 dni od dnia dostarczenia Produktu. Pouczenie o odstąpieniu stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. Wzór formularza odstąpienia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

6.2.    Sprzedawca odmówi przyjęcia przesyłki z zawartością niekompletną i niezgodną z przedmiotem sprzedaży określonym w zamówieniu.

6.3.    W przypadku określonym w ust. 6.2. niniejszego Regulaminu koszt zwrotu (tj. ponownego przesłania) produktów do Klienta ponosi Klient - Konsument. Koszt zwrotu, w tym doręczenia produktów równać się kosztowi ustalonemu przy składaniu zamówienia.

6.4.    Kwota pieniężna za zwrócony Produkt (tj. cena Produktu) oraz koszty dostarczenia Produktów do Klienta – Konsumenta , zostaną zwrócone w terminie 14 dni przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient - Konsument, chyba, że Klient - Konsument wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu.

6.5.    Jeśli Klient-Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi – Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

6.6 Klient-Konsument ponosi koszty zwrotu Produktu (tj. koszt odesłania Produktu) do

Sprzedawcy w razie odstąpienia od umowy.

 

7.       Procedury reklamacyjne

 

7.1.    Klient – Konsument po uzgodnieniu ze Sprzedawcą wysyła wadliwy Produkt na adres Sprzedawcy z którego został dostarczony produkt lub inny uzgodniony z obsługą sklepu.  Sprzedawca rozpatruje zgłoszoną reklamację w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia.

7.2.    Realizacja zobowiązań spoczywających na Sprzedawcy, a wynikających z przepisów Kodeksu cywilnego oraz z treści ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014r. (Dz. U. z 2014r., poz. 827) odbywa się wyłącznie poprzez Dział Obsługi Klientów Sprzedawcy (szczegóły można uzyskać dzwoniąc na numer tel. 785 150 960 lub pod adresem e-mail: info@feretti.pl).

 

8.       Postanowienia końcowe

 

8.1.    Klient będący konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a)      Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży.

b)      Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą.

c)       Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

·                http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;

·                http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz

·                http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php .

8.2.    W wyniku złożenia zamówienia i wyrażenia zgody przez Klienta Sprzedawca uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w celu wykonania zawartej umowy z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa danych określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami). Sprzedawca nie udostępnia danych osobowych Klientów podmiotom trzecim w celach ich przetwarzania i wykorzystywania na potrzeby marketingu. Każdy Klient po zarejestrowaniu ma wgląd do swoich danych i może je zmieniać lub poprawiać.

8.3.    Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują Klientów składających zamówienia po jego opublikowaniu na stronie Sklepu internetowego, którzy przy składaniu zamówienia wyrazili zgodę na jego brzmienie.

8.4.    W sprawach nieuregulowanych powyższym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

 

 

 

Załącznik nr 1:

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

Prawo odstąpienia od umowy

 

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

 

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

 

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas – Baby Prime Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (01-401) ul. Górczewska 53, o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia.

 

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej www.feretti.pl . Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku.

 

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 

Skutki odstąpienia od umowy

 

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Po otrzymaniu przez nas informacji o odstąpieniu przez Państwa od umowy, nasz Dział Obsługi Klientów Sprzedawcy skontaktuje się z Państwem w celu ustalenia terminu odbioru Produktów za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD. Koszty odbioru Produktów za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD poniesie Sprzedawca.

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

Załącznik nr 2

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

– Adresat

Baby Prime Sp. z o.o., ul. Górczewska 53, 01-401 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem:0000684295, e-mail info@feretti.pl

 

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

 

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

 

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

 

– Adres konsumenta(-ów)

 

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

 

– Data

 

 

(*) Niepotrzebne skreślić.